Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego dotyczy sklepu prowadzonego przez Fundację Mathesianum, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000599987, posiadającą numer NIP: 8971821057, REGON: 363660761, adres siedziby i adres korespondencyjny: pl. Nankiera 17a, 50-140 Wrocław, adres poczty elektronicznej: [email protected]

2. Jeżeli nic innego nie wynika wyraźnie z niniejszego Regulaminu, jest on skierowany zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Fundacja Mathesianum z siedzibą we Wrocławiu. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności, ich podanie jest dobrowolne i każdy uprawniony może dokonywać wglądu w ich treść oraz je aktualizować i poprawiać.

4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe sformułowania, należy je rozumieć następująco:

a) Klient:
1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
2) osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która według odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego może dokonać czynności prawnej bez udziału przedstawiciela ustawowego;
3) osoba prawna;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną
– która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

b) Usługobiorca:
1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
2) osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która według odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego może dokonać czynności prawnej bez udziału przedstawiciela ustawowego;
3) osoba prawna;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną
– korzystająca lub zamierzająca skorzystać z Usługi Elektronicznej.

c) Towar: rzecz ruchoma lub produkt udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

d) Sprzedawca lub Usługodawca – Fundacja Mathesianum, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000599987, posiadająca numer NIP: 8971821057, REGON: 363660761, adres siedziby i adres korespondencyjny: pl. Nankiera 17a, 50-140 Wrocław, adres poczty elektronicznej: [email protected]

e) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

f) Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę i dostępny pod adresem internetowym: sklep.2ryby.pl

g) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu, która może zostać zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

h) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119/1).
§ 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE I KORZYSTANIE Z USŁUG

Usługodawca udostępnia Usługobiorcom następujące usługi elektroniczne za pośrednictwem Sklepu Internetowego:

1. Konto – usługa polegająca na ustaleniu indywidualnego oznaczenia Usługobiorcy (login) i hasła oraz umożliwieniu Usługobiorcy dostępu i przekazania Usługodawcy dostępu do zbioru zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym następnie gromadzone są informacje podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

a) Rozpoczęcie świadczenia usługi Konto wymaga przeprowadzenia procedury rejestracji, na którą składają się:
– wypełnienie formularza,
– kliknięciu przycisku „zarejestruj się”,
lub
złożenie Zamówienia
W momencie kliknięcia przycisku „zarejestruj się”, zawierana jest umowa o świadczenie usługi Konto.
Wypełniając formularz Usługobiorca podaje swoje dane: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz indywidualne hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

b) Konto jest usługą nieodpłatną i świadczoną przez czas nieokreślony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny żądania od Usługodawcy aby usługa przestała być świadczone, do czego wystarczy wysłanie żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

2. Zamówienie – usługa dostępna we wszystkie dni robocze (tj. poza niedzielami i dniami wolnymi od pracy) , 24 godziny na dobę, umożliwiającą za pośrednictwem Konta lub bezpośrednio w Sklepie Internetowym, złożenie Usługodawcy zamówienia poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka zakupów oraz ustalenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

a) Zamówienie składane jest za pośrednictwem interaktywnego formularza w Sklepie Internetowym. Usługobiorca rozpoczyna procedurę składania zamówienia poprzez dodanie pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Po skompletowaniu zamawianych Produktów, Usługobiorca poprzez kliknięcie w pole „Kupuję i płacę” jednocześnie kończy procedurę składania zamówienia i od tego momentu nie może już edytować swojego zamówienia.

b) Usługa Zamówienie wymaga podania danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

c) Usługa Zamówienie świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą przesłania Zamówienia do Usługobiorcy.

3. Newsletter – usługa umożliwiająca automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy wiadomości e-mail zawierających informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

a) Rozpoczęcie korzystania z usługi Newsletter wymaga podania adresu poczty elektronicznej, kliknięcia w pole „Zapisz się” oraz potwierdzenia rozpoczęcia świadczenia usługi poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.

b) Usługa Newsletter jest usługą nieodpłatną i świadczoną przez czas nieokreślony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny żądania od Usługodawcy aby usługa przestała być świadczone, do czego wystarczy wysłanie żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

4. Usługodawca wskazuje następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a) urządzenie z dostępem do sieci Internet (np. laptop, komputer);
b) dostęp do poczty elektronicznej i posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
c) dostęp do przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej z obsługą zapisu plików Cookies oraz Javascript.

5. Każdy Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

6. W związku ze świadczeniem usług opisanych powyżej oraz działaniem Sklepu Internetowego (co nie dotyczy reklamacji kupowanych Produktów) możliwe jest zgłaszanie reklamacji w następujący, przykładowy sposób:
a) pisemnie na adres: Fundacja Mathesianum, Pl. Bp. Nankiera 17A, 50-140 Wrocław – sklep.2ryby.pl;
b) drogą mailową: [email protected]
c) aby ułatwić rozpoznanie reklamacji prosimy o wskazanie informacji o przedmiocie reklamacji, daty wystąpienia problemu, czego żąda Usługobiorca oraz w jaki sposób można się z Usługobiorcą skontaktować.
d) Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

7. Przed rozpoczęciem z korzystania z jakichkolwiek usług przez Usługobiorcę będzie on także poproszony o zaakceptowanie treści Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

§ 3. ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest możliwe po uprzednim złożeniu zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 2 ust. 2a. Złożenie zamówienia w tym trybie stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy co do zawarcia Umowy Sprzedaży na warunkach zawartych w zamówieniu. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w trybie opisanym w Regulaminie.

2. Ceny Produktów w Sklepie Internetowym są podawane w złotych polskich i zawierają podatki (ceny brutto). Ceny te nie zawierają kosztów dostawy. Sumaryczna cena zakupu Produktu będącego przedmiotem Zamówienia wraz ze wszelkimi dodatkowymi kosztami (w tym koszt dostawy Produktu), jest podawana Klientowi w trakcie składania Zamówienia i przed jego potwierdzeniem (kliknięcie w pole „Zamawiam i płacę”) jest podawany łączny koszt, jaki będzie ponosił Klient w związku z zawieraniem Umowy Sprzedaży.

3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Następnie Sprzedawca przesyła Klientowi oświadczenie o przyjęciu lub nieprzyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie lub nieprzyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail o przyjęciu Zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

4. Treść Umowy Sprzedaży jest utrwalana i udostępniana poprzez umożliwienie dostępu do treści Regulaminu w Sklepie Internetowym, przesłanie wiadomości e-mail opisanej w ust. 3 powyżej oraz w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

§ 4. PŁATNOŚĆ

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
a) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
b) płatność elektroniczna
c) płatność kartą płatniczą,
d) płatność za pobraniem.

2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur bez jego podpisu i przesyłanie ich na wskazany adres e-mail.

§ 5. DOSTAWA

1. Dostawa Produktu do Klienta podlega obowiązkowi pokrycia jej kosztów przez Klienta. Koszty te są opisane w Sklepie Internetowym w zakładce „Koszty dostawy” a także każdorazowo podczas składania Zamówienia. Sumaryczny koszt dostawy i ceny Produktu jest podawany Klientowi przed wyrażeniem zawarcia Umowy Sprzedaży.

2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:
a) przesyłka pocztowa (czas dostawy 2-10 dni roboczych),
b) przesyłka kurierska (czas dostawy 1-2 dni robocze),
c) odbiór osobisty.

3. Sprzedawca obowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby zamówienie zrealizować w ciągu 24h. Maksymalny czas realizacji wynosi 5 dni roboczych. Natomiast czas dostawy zależy od wybranego sposobu dostawy § 5.2.

4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy, zależnie od wybranego sposobu zapłaty.

§ 6. REKLAMACJE PRODUKTÓW

1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta za wady Produktu wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym kodeksu cywilnego.

2. Możliwe jest zgłaszanie reklamacji Produktów w następujący, przykładowy sposób:
a) pisemnie na adres: Fundacja Mathesianum, Pl. Bp. Nankiera 17A, 50-140 Wrocław
b) drogą mailową: [email protected]
c) aby ułatwić rozpoznanie reklamacji prosimy (ale nie wymagamy) o wskazanie informacji o przedmiocie reklamacji, opis wady (rodzaj i data wystąpienia), żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz w jaki sposób można się z Klientem skontaktować.
d) Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

3. Wykonywanie przez Klienta uprawnień z tytułu reklamacji lub rękojmi powodujących konieczność zbadania Produktu, Klient zostanie wezwany do przekazania Produktu na adres: Fundacja Mathesianum, Pl. Bp. Nankiera 17A, 50-140 Wrocław. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje. Powyższa procedura nie ma wpływu na bieg terminu do rozpatrzenia reklamacji Klienta i nie narusza uprawnień wskazanych w przepisach kodeksu cywilnego.

§ 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na przykład:
a) w siedzibach oraz na stronach internetowych odpowiednich organów administracji publicznej, np. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
b) w siedzibach oraz na stronach internetowych organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
c) w siedzibach oraz na stronach internetowych stałych polubownych sądów konsumenckich.

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient będący konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość, ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z następującymi wyjątkami:
a) jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,
b) bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

2. Odstąpienie wykonuje się przez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
a) pisemnie na adres: Fundacja Mathesianum, Pl. Bp. Nankiera 17A, 50-140 Wrocław
b) drogą mailową: [email protected]

3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku do niniejszego Regulaminu, ale skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.

4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

6. Po dokonaniu odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Fundacja Mathesianum, Pl. Bp. Nankiera 17A, 50-140 Wrocław

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami (przedsiębiorców).

2. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

4. Spory sądowe pomiędzy Sprzedawcą a przedsiębiorcami zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie, przy czym w sytuacji zmiany Regulaminu:
a) w zakresie usług o charakterze ciągłym (np. Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy;
b) w zakresie Umów Sprzedaży zmiany Regulaminu nie mogą naruszać umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1 do regulaminu – POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. Fundację Mathesianum, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000599987, posiadającą numer NIP: 8971821057, REGON: 363660761, adres siedziby i adres korespondencyjny: pl. Nankiera 17a, 50-140 Wrocław, adres poczty elektronicznej: [email protected], o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Adres do odesłania towaru: Fundacja Mathesianum, pl. Nankiera 17a, 50-140 Wrocław.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Załącznik nr 2 do regulaminu – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat: Fundacja Mathesianum, pl. Nankiera 17a, 50-140 Wrocław
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

Załącznik nr 3 do regulaminu POLITYKA​ ​PRYWATNOŚCI​ ​I​ ​PLIKÓW​ ​COOKIES

§​ ​1​ ​POSTANOWIENIA​ ​WSTĘPNE

1. Polityka prywatności i plików cookies dotyczy zasad postępowania z danymi osobowymi
oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze sklepu 2RYBY.PL, dalej zwanego “Sklepem”, administrowanego przez ​Fundację Mathesianum, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000599987, posiadającą numer NIP: 8971821057, REGON: 363660761, adres siedziby i adres korespondencyjny: pl. Nankiera 17a, 50-140 Wrocław, adres poczty elektronicznej: [email protected]

2. Administratorem danych osobowych jest
Fundacja Mathesianum
​pl. Nankiera 17a
50-140 Wrocław
​NIP:​ ​8971821057
kontakt: [email protected]

3. Korzystanie z niektórych usług lub funkcji Sklepu może wiązać się z podaniem przez Użytkownika danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,​ ​choć​ ​jest​ ​niezbędne​ ​do​ ​realizacji określonych usług:
– Realizacja zamówienia w Sklepie (imię, nazwisko, adres rozliczeniowy, adres do wysyłki, nr telefonu, e-mail, historia zamówień i płatności, liczba pobrań wersji elektronicznej produktu)
– Założenie konta Użytkownika (adres e-mail)
– Newsletter (imię, e-mail, historia otwieralności newslettera)
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdym momencie.

4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody na ich przetwarzanie.

4. Dane osobowe podane przez Użytkowników przetwarzane będą wyłącznie w celu
realizacji określonych usług, o których mowa w Regulaminie oraz w zakresie niezbędnym do ich wykonania. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi zgodnie z RODO.

5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą również w celach marketingowych oraz
w prawnie usprawiedliwionym celu Administratora, tj. marketingu bezpośrednim własnych
produktów​ ​lub​ ​usług​ ​Administratora,​ ​wyłącznie​ ​w​ ​ramach​ ​usługi​ ​Newsletter.

6. W przypadkach i na zasadach określonych w RODO Użytkownik ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także żądania sprostowania danych osobowych, wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, Użytkownik ma także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia swoich danych osobowych, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

7. Administrator informuje, że podczas korzystania ze Sklepu, w komputerze Użytkownika zapisywane są pliki Cookies, które umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu. Jeżeli
Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie plików Cookies na jego urządzeniu, powinien
wyłączyć​ ​tę​ ​funkcję​ ​w​ ​przeglądarce​ ​lub​ ​zaprzestać​ ​korzystania​ ​ze​ ​Sklepu.

8. Sklep 2RYBY.PL wykorzystuje pliki typu cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe,
które są zapisywane przez Sklep na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia ze Sklepem i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze Sklepem z tego samego urządzenia (np. komputera,​ ​telefonu).

9. Pliki cookies zbierają anonimowe dane dotyczące korzystania ze Sklepu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania ze Sklepu, oraz cele analityczne realizowane przez narzędzia: piksel Facebooka,​ ​Google​ ​Analitycs.

Telefon:725417547
50-140 Wrocław
pl. bp. Nankiera 17a